Ako na to? / Hogyan használjuk? / How to do it?

Vitajte na internetovej stránke rezervačného systému nakládkových okien spoločnosti PRP s.r.o.
Každý dopravný prostriedok ktorý bol objednaný na prepravu reziva z výrobného závodu PRP Tomášovce musí byť pred nakládkou zaregistrovaný v rezervačnom systéme časových nakládkových okien. Registráciu je možné vykonať najskôr 2 dni pred dňom nakládky. Registrácia pre ďalší deň sa sprístupní o 7:00 hod ráno.


1. Pomocou navigačných tlačidiel vo vrchnej časti zobrazenia si vyberte požadovaný deň nakládky.
2. Z ponuky voľných časových okien si vyberte požadovaný čas nakládky a nakladacie miesto a stlačením tlačidla „REGISTER“. Následne sa otvorí nové okno. V novom okne je nutné vyplniť povinné políčka. Nakladacie miesto vyberiete podľa pokynov osoby, ktorá prepravu objednala.
3. Do poľa ŠPZ zadajte evidenčné číslo vozidla vrátane prívesu (XY123AB/XY345ZA). Do poľa „Ďalšie info“ zadajte názov firmy kupujúceho (zákazníka) a miesto dodania tovaru. Do poľa Kód odberateľa“ zadajte číselný kód podľa pokynov osoby, ktorá prepravu objednala.
4. Potvrďte súhlas s podmienku o najskoršom povolenom príjazde do obce Tomášovce.
5. Uložte rezerváciu stlačením tlačidla „SEND“
6. Zoznam časových okien sa zobrazí už s novou rezerváciou a možnosťou úpravy stlačením tlačidla „EDIT“. Úpravu je možné vykonať len z rovnakej IP adresy zariadenia.
Po príjazde do areálu PRP sa vodič ohlási na vrátnici, kde mu po identifikácii na základe evidenčného čísla budú vydané ďalšie informácie a pokyny k nakládke.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne rezervácie okien môžete kontaktovať administrátora systému pán Adama Tamása na tel. čísle +421 902 977 200 alebo emailom na a.tamas@prp.sk.
Po príjazde do areálu PRP sa vodič ohlási na vrátnici, kde mu po identifikácii na základe evidenčného čísla budú vydané ďalšie informácie a pokyny k nakládke.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne rezervácie okien môžete kontaktovať administrátora systému pán Adama Tamása na tel. čísle +421 902 977 200 alebo emailom a.tamas@prp.sk.


Welcome to website of loading reservation system of company PRP s.r.o.
Each vehicle must be registered in loading reservation system before loading of sawn material at factory PRP Tomášovce.
Reservation can be made earliest 2 days prior to day of loading. New reservations become available at 7:00am.

1. Use the navigation buttons to select required day of loading.
2. Select required loading time and loading place from available options by pressing "REGISTER". New pop-up window will open. In new window, all fields are mandatory. Loading place must be selected upon instruction from person ordering transport.
3. Enter vehicle registration into field "Add license plate number". Enter name of the company (buyer) and place of delivery into field "Additional info". Enter code provided by person ordering transport into field „Customer code“.
4. Confirm your consent with condition of earliest allowed arrival to Tomášovce district.
5. Save your reservation by pressing "SEND".
6. List of loading time windows will display again with your new reservation along with "EDIT" option. Editing is only allowed for device with same IP address, from which reservation was made.
Upon arrival, driver must present at check point, where he will be given further information and instructions based on identification by vehicle registration.
In case of any question concerning the reservation system, you may contact system administrator Mr Adam Tamas by email: a.tamas@prp.sk